TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:all_you_need_is_kill [2019/08/10 10:20]
Sơn Nguyễn [All You Need Is Kill - Cuộc Chiến Luân Hồi]
ln:all_you_need_is_kill [2019/08/14 14:02] (current)
Line 14: Line 14:
 ^  All You Need Is Kill - Cuộc Chiến Luân Hồi  ^| ^  All You Need Is Kill - Cuộc Chiến Luân Hồi  ^|
 |  {{:​ln:​all-you-need-is-kill-ban-light-novel.jpg?​400|}} ​ || |  {{:​ln:​all-you-need-is-kill-ban-light-novel.jpg?​400|}} ​ ||
-^  LIGHT NOVEL Oneshot ^|+^  LIGHT NOVEL (Oneshot)  ​^|
 |Thể Loại|Khoa học viễn tưởng, Hành động, Mecha, Huyền bí, Bi kịch, Lãng mạn, Tâm lý| |Thể Loại|Khoa học viễn tưởng, Hành động, Mecha, Huyền bí, Bi kịch, Lãng mạn, Tâm lý|
 |Độ tuổi|16+| |Độ tuổi|16+|