TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:amagi_cong_vien_ruc_ro [2019/10/12 09:51]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:amagi_cong_vien_ruc_ro [2019/10/12 09:56] (current)
Phuc Hong [Thông Tin Khác]
Line 64: Line 64:
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 ==== Truyện Liên Quan ==== ==== Truyện Liên Quan ====
 +<WRAP RIGHT>
 +[{{ :​ln:​amagi_spin_maple.jpg?​direct&​300|**Bìa 3 tập Amagi Brilliant Park Maple Summoner**}}]
 +</​WRAP>​
 Truyện có một bản light novel spin-off (3 tập), được viết bởi Yanagawa Keishou và có tiêu đề Amagi Brilliant Park: Maple Summoner. Truyện có một bản light novel spin-off (3 tập), được viết bởi Yanagawa Keishou và có tiêu đề Amagi Brilliant Park: Maple Summoner.
 ==== Manga ==== ==== Manga ====