TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:an_tang_thu_dantalian [2019/09/18 10:12]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:an_tang_thu_dantalian [2020/03/25 07:40] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten| |NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten|
 |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel| |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiến hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiến hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 59: Line 59:
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ​** +>​** ​Kurumi Nguyễn ​** 
->// ​  Nội dung review #1   // +>// ​  [[https://truyenbanquyen.com/%e3%80%90review%e3%80%91an-tang-thu-dantalian-khi-thu-vien-dong-thoi-cung-la-loi-thi-tham-cua-ac-ma/I|Review]]   //
- +
->​** ​[[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?​id=start ​Người review]] ** +
->// ​  Nội dung review #2   //+
  
  
Line 78: Line 75:
   * {{:​ln:​dantalian_tap_2_vn.jpg?​direct|}} Tập 2   * {{:​ln:​dantalian_tap_2_vn.jpg?​direct|}} Tập 2
   * {{:​ln:​dantalian_tap_3_vn.jpg?​direct|}} Tập 3   * {{:​ln:​dantalian_tap_3_vn.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​dantalian_tap_4_vn.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​dantalian_tap_5_vn.jpg?​direct|}} Tập 5
  
 </​carousel>​ </​carousel>​