TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:another_s_o [2019/08/05 22:41]
Sơn Nguyễn [Another S/O]
ln:another_s_o [2019/08/14 14:02] (current)
Line 14: Line 14:
 ^  Another S/O  ^| ^  Another S/O  ^|
 |  {{:​ln:​ln_another_s_o.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_another_s_o.jpg?​direct|}} ​ ||
-^  LIGHT NOVEL and MANGA ^|+^  LIGHT NOVEL and MANGA  ^|
 |Thể Loại|Kinh dị, Huyền bí| |Thể Loại|Kinh dị, Huyền bí|
 |Độ tuổi|16+| |Độ tuổi|16+|
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten| |NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2018, 1 tập|+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2018, 1 tập (đã hoàn thành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->