TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:ba_ngay_hanh_phuc [2019/08/06 10:17]
Phúc Nguyễn Hồng [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:ba_ngay_hanh_phuc [2019/08/14 14:02] (current)
Line 14: Line 14:
 ^  Ba Ngày Hạnh Phúc  ^| ^  Ba Ngày Hạnh Phúc  ^|
 |  {{:​ln:​ln_ba_ngay_hanh_phuc.jpg |}}  || |  {{:​ln:​ln_ba_ngay_hanh_phuc.jpg |}}  ||
-^  LIGHT NOVEL  ^|+^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^|
 |Thể Loại| Drama, Lãng mạn, Tâm lý, Siêu nhiên, Bi kịch| |Thể Loại| Drama, Lãng mạn, Tâm lý, Siêu nhiên, Bi kịch|
 |Độ tuổi|13+| |Độ tuổi|13+|
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works| |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (đã hoàn thành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->