TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:ban_gai_vs_ban_thoi_tho_au [2019/08/10 09:49]
Sơn Nguyễn [Bạn Gái Vs. Bạn Thời Thơ Ấu]
ln:ban_gai_vs_ban_thoi_tho_au [2019/08/14 14:02] (current)
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|SoftBank Creative| |NXB Nhật Bản|SoftBank Creative|
 |NXB Việt Nam|Uranix| |NXB Việt Nam|Uranix|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 2 tập|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 2 tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->