TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:ban_gai_vs_ban_thoi_tho_au [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:ban_gai_vs_ban_thoi_tho_au [2020/04/14 00:07] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|SoftBank Creative| |NXB Nhật Bản|SoftBank Creative|
 |NXB Việt Nam|Uranix| |NXB Việt Nam|Uranix|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 88: Line 88:
   * {{:​ln:​ln_ban_gai_vs_ban_thoi_tho_au1.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{:​ln:​ln_ban_gai_vs_ban_thoi_tho_au1.jpg?​direct|}} Tập 1
   * {{:​ln:​ln_ban_gai_vs_ban_thoi_tho_au2.jpg?​direct|}} Tập 2   * {{:​ln:​ln_ban_gai_vs_ban_thoi_tho_au2.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​ln_ban_gai_vs_ban_thoi_tho_au3.jpg?​direct|}} Tập 3
 </​carousel>​ </​carousel>​