TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:ben_kia_may_troi_la_noi_hen_uoc [2019/08/09 15:46]
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
ln:ben_kia_may_troi_la_noi_hen_uoc [2019/08/14 14:02] (current)
Line 14: Line 14:
 ^  Bên Kia Mây Trời, Là Nơi Hẹn Ước ​  ^| ^  Bên Kia Mây Trời, Là Nơi Hẹn Ước ​  ^|
 |  {{:​ln:​ln_ben_kia_may_trời_la_noi_hẹn_uớc.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_ben_kia_may_trời_la_noi_hẹn_uớc.jpg?​direct|}} ​ ||
-^  LIGHT NOVEL  ^|+^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^|
 |Thể Loại|Drama,​ Lãng mạn, Quân sự, Khoa học viễn tưởng| |Thể Loại|Drama,​ Lãng mạn, Quân sự, Khoa học viễn tưởng|
 |Độ tuổi|16+| |Độ tuổi|16+|
Line 23: Line 23:
 |NXB Nhật Bản|Enterbrain| |NXB Nhật Bản|Enterbrain|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (sắp xuất bản)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->