TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:bi_mat_giao_uoc_bong_toi [2019/08/09 19:16]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:bi_mat_giao_uoc_bong_toi [2019/08/14 14:02] (current)
Line 14: Line 14:
 ^  Bí Mật Giao Ước Bóng Tối  ^| ^  Bí Mật Giao Ước Bóng Tối  ^|
 |  {{:​ln:​ln_bimatgiaouocbongtoi.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_bimatgiaouocbongtoi.jpg?​direct|}} ​ ||
-^  LIGHT NOVEL  ^|+^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^|
 |Thể Loại|Vocaloid Light Novel, Drama, Bi kịch, Lãng mạn, Huyền ảo| |Thể Loại|Vocaloid Light Novel, Drama, Bi kịch, Lãng mạn, Huyền ảo|
 |Độ tuổi|13+| |Độ tuổi|13+|
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|PHP Institute| |NXB Nhật Bản|PHP Institute|
 |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel| |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel|
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2016, 1 tập|+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2016, 1 tập (đã hoàn thành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->