TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:bien_nien_su_de_che_alexis_kieu_hung_rung_chuyen_dat_troi [2019/06/11 05:09]
crushtaetae 3012 [Biên Niên Sử Đế Chế Alexis - Kiêu Hùng Rung Chuyển Đất Trời]
ln:bien_nien_su_de_che_alexis_kieu_hung_rung_chuyen_dat_troi [2019/07/06 09:00] (current)
Line 19: Line 19:
 |Tác Giả|Awamura Akamitsu| |Tác Giả|Awamura Akamitsu|
 |Minh Họa|Tamago no Kimi| |Minh Họa|Tamago no Kimi|
-|Số tập|tập|+|Số tập|tập|
 |Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>| |Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>|
 |Tình Trạng|Đang sáng tác | |Tình Trạng|Đang sáng tác |