TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:bien_nien_su_de_che_alexis_kieu_hung_rung_chuyen_dat_troi [2019/08/05 23:26]
Sơn Nguyễn [Nhân Vật Chính]
ln:bien_nien_su_de_che_alexis_kieu_hung_rung_chuyen_dat_troi [2020/03/15 07:45] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 20: Line 20:
 |Minh Họa|Tamago no Kimi| |Minh Họa|Tamago no Kimi|
 |Số tập|9| |Số tập|9|
-|Sáng Tác|2016|+|Sáng Tác|2016 ​- nay|
 |Tình Trạng|Đang sáng tác| |Tình Trạng|Đang sáng tác|
 |NXB Nhật Bản|SB Creative Corp| |NXB Nhật Bản|SB Creative Corp|
 |NXB Việt Nam|Tsuki Lightnovel| |NXB Việt Nam|Tsuki Lightnovel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 6 tập|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 6 tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 61: Line 61:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga +Truyện có 1 bản chuyển thể manga.
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
 ===== Giới Thiệu Từng Tập ===== ===== Giới Thiệu Từng Tập =====
  
Line 113: Line 109:
   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis4.jpg?​direct|}} Tập 4   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis4.jpg?​direct|}} Tập 4
   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis5.jpg?​direct|}} Tập 5   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis5.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis6.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis7.jpg?​direct|}} Tập 7
 </​carousel>​ </​carousel>​
 +
 ^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^| ^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis1.jpg?​direct|}} Tập 1 +  * {{:ln:alexis_vol_1_jp.jpg?​direct|}} Tập 1 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis2.jpg?​direct|}} Tập 2 +  * {{:ln:alexis_vol_2_jp.jpg?​direct|}} Tập 2 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis3.jpg?​direct|}} Tập 3 +  * {{:ln:alexis_vol_3_jp.jpg?​direct|}} Tập 3 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis4.jpg?​direct|}} Tập 4 +  * {{:ln:alexis_vol_4_jp.jpg?​direct|}} Tập 4 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis5.jpg?​direct|}} Tập 5 +  * {{:ln:alexis_vol_5_jp.jpg?​direct|}} Tập 5 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis6.jpg?​direct|}} Tập 6 +  * {{:ln:alexis_vol_6_jp.jpg?​direct|}} Tập 6 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis7.jpg?​direct|}} Tập 7 +  * {{:ln:alexis_vol_7_jp.jpg?​direct|}} Tập 7 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis8.jpg?​direct|}} Tập 8 +  * {{:ln:alexis_vol_8_jp.jpg?​direct|}} Tập 8 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis9.jpg?​direct|}} Tập 9+  * {{:ln:alexis_vol_9_jp.jpg?​direct|}} Tập 9
  
 </​carousel>​ </​carousel>​