TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:bien_nien_su_de_che_alexis_kieu_hung_rung_chuyen_dat_troi [2019/08/10 09:15]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:bien_nien_su_de_che_alexis_kieu_hung_rung_chuyen_dat_troi [2020/03/15 07:45] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|SB Creative Corp| |NXB Nhật Bản|SB Creative Corp|
 |NXB Việt Nam|Tsuki Lightnovel| |NXB Việt Nam|Tsuki Lightnovel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 6 tập|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 6 tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 62: Line 62:
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Truyện ​đang được ​chuyển thể manga.+Truyện ​có 1 bản chuyển thể manga.
 ===== Giới Thiệu Từng Tập ===== ===== Giới Thiệu Từng Tập =====
  
Line 110: Line 110:
   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis5.jpg?​direct|}} Tập 5   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis5.jpg?​direct|}} Tập 5
   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis6.jpg?​direct|}} Tập 6   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis6.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis7.jpg?​direct|}} Tập 7
 </​carousel>​ </​carousel>​
  
Line 120: Line 121:
   * {{:​ln:​alexis_vol_5_jp.jpg?​direct|}} Tập 5   * {{:​ln:​alexis_vol_5_jp.jpg?​direct|}} Tập 5
   * {{:​ln:​alexis_vol_6_jp.jpg?​direct|}} Tập 6   * {{:​ln:​alexis_vol_6_jp.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​alexis_vol_7_jp.jpg?​direct|}} Tập 7
 +  * {{:​ln:​alexis_vol_8_jp.jpg?​direct|}} Tập 8
 +  * {{:​ln:​alexis_vol_9_jp.jpg?​direct|}} Tập 9
 +
 </​carousel>​ </​carousel>​