TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ln:c_template [2019/05/04 19:02]
admin created
ln:c_template [2019/08/14 14:02] (current)
Line 13: Line 13:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Tên Truyện ​ ^| ^  Tên Truyện ​ ^|
-|  {{:ln:template_sample_cover.jpg|}} ​ || +|  {{ :ln:wiki-sample.jpg |}}  || 
-^  ​MANGA  ^|+^  ​LIGHT NOVEL  ^|
 |Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ | |Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ |
 |Độ tuổi|(13+,​ 16+, Tuổi Trưởng Thành...)| |Độ tuổi|(13+,​ 16+, Tuổi Trưởng Thành...)|
Line 25: Line 25:
 |NXB Nhật Bản|<​NXB NB>| |NXB Nhật Bản|<​NXB NB>|
 |NXB Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam (2019)>| |NXB Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam (2019)>|
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam & số tập>|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam & số tập>|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<WRAP right 200px> 
 +^  Đánh giá truyện ​ ^ 
 +|{(rater>​id=tuatruyen|name=Tựa_Truyện|type=rate|trace=user)}| 
 +</​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
 **<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện **<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện
Line 45: Line 48:
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (間 黒男) ====+==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ====
 <WRAP left> <WRAP left>
 [{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}] [{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}]
Line 51: Line 54:
 Giới thiệu về Nhân Vật A Giới thiệu về Nhân Vật A
  
-==== Nhân vật B () ====+==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ====
 <WRAP left> <WRAP left>
 [{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] [{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân Vật A+Giới thiệu về Nhân Vật B
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
->** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Doraemon]] **+>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 >// ​  Nội dung review #1   // >// ​  Nội dung review #1   //
  
->** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Truyện Bản Quyền]] **+>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 >// ​  Nội dung review #2   // >// ​  Nội dung review #2   //
  
Line 75: Line 78:
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 1 +  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} Tập 1 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 2 +  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} Tập 2 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}}+  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}}
 </​carousel>​ </​carousel>​
  
- +---- 
-=====Người đóng góp cho Wiki===== +=== Lượt truy cập === 
-  Admin (21/​04/​2019): ​Tạo bài viếm+~~NOCACHE~~ 
-  ​Admin (22/04/2019): Update thông tin+<WRAP tablewidth 100% centeralign>​ 
 +|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượtruy cập từ trưc đến nay là: **{{counter|total}} lần.**| 
 +</WRAP>