TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:calling_you [2019/08/09 19:30]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:calling_you [2019/08/14 14:02] (current)
Line 14: Line 14:
 ^  Calling You  ^| ^  Calling You  ^|
 |  {{:​ln:​calling_you.jpg?​400|}} ​ || |  {{:​ln:​calling_you.jpg?​400|}} ​ ||
-^  LIGHT NOVEL  ^|+^  LIGHT NOVEL (Những mẩu truyện ngắn) ​ ^|
 |Thể Loại|Drama,​ Siêu nhiên| |Thể Loại|Drama,​ Siêu nhiên|
 |Độ tuổi|16+| |Độ tuổi|16+|
Line 23: Line 23:
 |NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten| |NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, 1 tập|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, 1 tập (đã hoàn thành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->