TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:cam_thu_ma_thuat_index [2019/08/21 08:10]
Sơn Nguyễn [Nhân Vật Chính]
ln:cam_thu_ma_thuat_index [2019/08/21 08:13] (current)
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
Line 63: Line 63:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== +==== Light novel ==== 
-Thông tin truyện liên quan+Truyện có khá nhiều phần light novel spin-off.
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga+Truyện có 2 bản chuyển thể manga.
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Truyện có 3 mùa anime cùng nhiều spin-off và movie.
 ===== Giới Thiệu Từng Tập ===== ===== Giới Thiệu Từng Tập =====