TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:cam_thu_ma_thuat_index [2019/08/21 08:13]
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
ln:cam_thu_ma_thuat_index [2020/04/22 10:39] (current)
Sơn Nguyễn [Review]
Line 19: Line 19:
 |Tác Giả|Kamachi Kazuma| |Tác Giả|Kamachi Kazuma|
 |Minh Họa|Haimura Kiyotaka| |Minh Họa|Haimura Kiyotaka|
-|Số tập|24 (phần Cựu Ước), 23 (phần Tân Ước)| +|Số tập|24 (phần Cựu Ước), 23 (phần Tân Ước), 1 (phần Sáng Ước)| 
-|Sáng Tác|2004 - 2019+|Sáng Tác|2004 - nay
-|Tình Trạng|Đẫ hoàn thành|+|Tình Trạng|Đang tiếp tục|
 |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works| |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 54: Line 54:
 Thường được biết đến với tên Index, cô là nhân vật nữ chính của phe ma thuật trong loạt Cấm Thư Ma Thuật Index. Cô là thành viên của Necessarius và có Trí nhớ hoàn hảo, không bị đầu độc bởi những tác động của việc đọc những cuốn sách ma thuật. Nhờ vậy, cô có thể ghi nhớ trong đầu mình nội dung của 103.000 cuốn ma đạo thư. Thường được biết đến với tên Index, cô là nhân vật nữ chính của phe ma thuật trong loạt Cấm Thư Ma Thuật Index. Cô là thành viên của Necessarius và có Trí nhớ hoàn hảo, không bị đầu độc bởi những tác động của việc đọc những cuốn sách ma thuật. Nhờ vậy, cô có thể ghi nhớ trong đầu mình nội dung của 103.000 cuốn ma đạo thư.
  
-===== Review ​===== +===== Guide ===== 
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ​** +> **Katsuki** 
->// ​  Nội dung review #1   // +> //[[https://truyenbanquyen.com/%e3%80%90light-novel-guide%e3%80%91cam-thu-ma-thuat-index-ngua-dien-va-su-giao-thoa-khoa-hoc-phap-thuat/| Guide]]//
- +
->​** ​[[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?​id=start ​Người review]] ** +
->//   Nội dung review #2   // +
- +
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 ==== Light novel ==== ==== Light novel ====
Line 116: Line 111:
   * {{:​ln:​ln_cam_thu_ma_thuat1.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{:​ln:​ln_cam_thu_ma_thuat1.jpg?​direct|}} Tập 1
   * {{:​ln:​ln_cam_thu_ma_thuat2.jpg?​direct|}} Tập 2   * {{:​ln:​ln_cam_thu_ma_thuat2.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​ln_cam_thu_ma_thuat3.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​ln_cam_thu_ma_thuat4.jpg?​direct|}} Tập 4
 </​carousel>​ </​carousel>​
 ^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^| ^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^|