TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:cam_thu_ma_thuat_index [2020/02/20 15:44]
Sơn Nguyễn [Cấm Thư Ma Thuật Index]
ln:cam_thu_ma_thuat_index [2020/04/22 10:39] (current)
Sơn Nguyễn [Review]
Line 54: Line 54:
 Thường được biết đến với tên Index, cô là nhân vật nữ chính của phe ma thuật trong loạt Cấm Thư Ma Thuật Index. Cô là thành viên của Necessarius và có Trí nhớ hoàn hảo, không bị đầu độc bởi những tác động của việc đọc những cuốn sách ma thuật. Nhờ vậy, cô có thể ghi nhớ trong đầu mình nội dung của 103.000 cuốn ma đạo thư. Thường được biết đến với tên Index, cô là nhân vật nữ chính của phe ma thuật trong loạt Cấm Thư Ma Thuật Index. Cô là thành viên của Necessarius và có Trí nhớ hoàn hảo, không bị đầu độc bởi những tác động của việc đọc những cuốn sách ma thuật. Nhờ vậy, cô có thể ghi nhớ trong đầu mình nội dung của 103.000 cuốn ma đạo thư.
  
-===== Review ​===== +===== Guide ===== 
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ​** +> **Katsuki** 
->// ​  Nội dung review #1   // +> //[[https://truyenbanquyen.com/%e3%80%90light-novel-guide%e3%80%91cam-thu-ma-thuat-index-ngua-dien-va-su-giao-thoa-khoa-hoc-phap-thuat/| Guide]]//
- +
->​** ​[[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?​id=start ​Người review]] ** +
->//   Nội dung review #2   // +
- +
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 ==== Light novel ==== ==== Light novel ====