TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:cau_lac_bo_gioi_va_sanh_soi [2019/05/20 21:34]
Vuong Quoc [Câu Lạc Bộ Giỏi Và Sành Sỏi]
ln:cau_lac_bo_gioi_va_sanh_soi [2019/07/06 09:00] (current)
Line 1: Line 1:
  
-====== Câu Lạc Bộ Giỏi Và Sành Sỏi ======+====== Câu Lạc Bộ Giỏi Và Sành Sỏi - GJ Club ======
  
 <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 12: Line 12:
  
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
-^  Câu Lạc Bộ Giỏi Và Sành Sỏi  ^|+^  Câu Lạc Bộ Giỏi Và Sành Sỏi - GJ Club  ^|
 |  {{:​ln:​ln_gj_1.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_gj_1.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|