TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:chang_tham_dinh_vien_va_nu_tac_gia_tap_su [2019/08/09 23:06]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:chang_tham_dinh_vien_va_nu_tac_gia_tap_su [2019/08/14 14:02] (current)
Line 14: Line 14:
 ^  Chàng Thẩm Định Viên Và Nữ Tác Giả Tập Sự  ^| ^  Chàng Thẩm Định Viên Và Nữ Tác Giả Tập Sự  ^|
 |  {{:​ln:​ln_chang_tham_dinh_vien_va_nu_tac_gia_tap_su.jpg |}}  || |  {{:​ln:​ln_chang_tham_dinh_vien_va_nu_tac_gia_tap_su.jpg |}}  ||
-^  LIGHT NOVEL  ^|+^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^|
 |Thể Loại|Drama,​ Lãng mạn, Học đường, Đời thường| |Thể Loại|Drama,​ Lãng mạn, Học đường, Đời thường|
 |Độ tuổi|13+| |Độ tuổi|13+|
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Enterbrain| |NXB Nhật Bản|Enterbrain|
 |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel| |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (đã hoàn thành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->