TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:chao_mung_den_voi_nhk [2019/08/09 23:19]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:chao_mung_den_voi_nhk [2019/08/14 14:02] (current)
Line 14: Line 14:
 ^  Chào Mừng Đến Với N.H.K! ​ ^| ^  Chào Mừng Đến Với N.H.K! ​ ^|
 |  {{:​ln:​ln_chaomungdenvoinhk.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_chaomungdenvoinhk.jpg?​direct|}} ​ ||
-^  LIGHT NOVEL  ^|+^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^|
 |Thể Loại|Hài kịch đen, Drama, Đời thường| |Thể Loại|Hài kịch đen, Drama, Đời thường|
 |Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành...| |Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành...|
Line 23: Line 23:
 |NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten| |NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2015, 1 tập|+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2015, 1 tập (đã hoàn thành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->