TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:chu_tiem_banh_chien_binh_va_co_phuc_vu_nguoi_may [2019/08/31 14:43]
Phuc Hong [Giới thiệu]
ln:chu_tiem_banh_chien_binh_va_co_phuc_vu_nguoi_may [2019/11/12 08:17] (current)
Sơn Nguyễn [Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy]
Line 15: Line 15:
 |  {{ :​ln:​chutiembanhchienbinh_tap_1_vn.jpg?​direct |}}  || |  {{ :​ln:​chutiembanhchienbinh_tap_1_vn.jpg?​direct |}}  ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​Shounen, Fantasy, Hành động, Hài hước, Lãng mạn |+|Thể Loại|Huyền ảo, Hành động, Hài hước, Lãng mạn|
 |Độ tuổi|13+| |Độ tuổi|13+|
 |Tác Giả|SOW| |Tác Giả|SOW|
Line 23: Line 23:
 |Tình Trạng|Đang sáng tác| |Tình Trạng|Đang sáng tác|
 |NXB Nhật Bản|Hobby Japan| |NXB Nhật Bản|Hobby Japan|
-|Đơn vị xuất bản tại Việt Nam|Stuki LightNovel (AZ Việt Nam)\\ liên kết NXB Thế Giới|+|Đơn vị xuất bản tại Việt Nam|Tsuki LightNovel (AZ Việt Nam)\\ liên kết NXB Thế Giới|
 |Dịch giả|Kai| |Dịch giả|Kai|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|1 tập (Đang phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (Đang phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->