TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:chuyen_sinh_lam_nguoi_soi_toi_tro_thanh_canh_tay_phai_cua_ma_vuong [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:chuyen_sinh_lam_nguoi_soi_toi_tro_thanh_canh_tay_phai_cua_ma_vuong [2019/11/11 09:18] (current)
Sơn Nguyễn [Chuyển Sinh Làm Người Sói, Tôi Trở Thành Cánh Tay Phải Của Ma Vương]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Earth Star Novel| |NXB Nhật Bản|Earth Star Novel|
 |NXB Việt Nam|Sky Light Novel| |NXB Việt Nam|Sky Light Novel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->