TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam [2019/11/11 09:20]
Sơn Nguyễn [Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm]
ln:chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam [2020/04/22 10:21] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Shogakukan| |NXB Nhật Bản|Shogakukan|
 |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel| |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​10 tập và 1 tập ngoại truyện ​(đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 145: Line 145:
   * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam5.jpg?​direct|}} Tập 5   * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam5.jpg?​direct|}} Tập 5
   * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam6.jpg?​direct|}} Tập 6   * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam6.jpg?​direct|}} Tập 6
-  * {{:ln:chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam7.jpg?​direct|}} Tập 7+  * {{:ln:ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam7.jpg?​direct|}} Tập 7 
 +  * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam7.5.jpg?​direct|}} Tập 7.5 
 +  * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam8.jpg?​direct|}} Tập 8 
 +  * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam9.jpg?​direct|}} Tập 9 
 +  * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam10.jpg?​direct|}} Tập 10
 </​carousel>​ </​carousel>​