TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam [2019/11/11 09:20]
Sơn Nguyễn [Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm]
ln:chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam [2019/11/11 23:43] (current)
Sơn Nguyễn [Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Shogakukan| |NXB Nhật Bản|Shogakukan|
 |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel| |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập và 1 tập ngoại truyện ​(đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->