TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam [2020/04/22 10:21]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam [2020/07/02 14:05] (current)
Moon Chan [Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm]
Line 17: Line 17:
 |Thể Loại|Hài hước, Lãng mạn, Đời thường, Drama| |Thể Loại|Hài hước, Lãng mạn, Đời thường, Drama|
 |Độ tuổi|16+| |Độ tuổi|16+|
-|Tác Giả|Wataru ​Watari|+|Tác Giả|WATARI ​Wataru|
 |Minh Họa|Ponkan8| |Minh Họa|Ponkan8|
 |Số tập|14+ (và 3 tập ngoại truyện)| |Số tập|14+ (và 3 tập ngoại truyện)|
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Shogakukan| |NXB Nhật Bản|Shogakukan|
 |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel| |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, 10 tập và tập ngoại truyện (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, 10 tập và tập ngoại truyện (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 150: Line 150:
   * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam9.jpg?​direct|}} Tập 9   * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam9.jpg?​direct|}} Tập 9
   * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam10.jpg?​direct|}} Tập 10   * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam10.jpg?​direct|}} Tập 10
 +  * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam6.5.jpg?​direct|}} Tập 6.5
 </​carousel>​ </​carousel>​