TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:co_gai_van_chuong [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:co_gai_van_chuong [2019/08/18 16:21] (current)
Sơn Nguyễn
Line 54: Line 54:
 ==== Phần chính ==== ==== Phần chính ====
   - //Cô gái văn chương và Tên hề thích chết//   - //Cô gái văn chương và Tên hề thích chết//
-  - // Cô gái văn chương và Hồn ma đói khát// +  - //Cô gái văn chương và Hồn ma đói khát// 
-  - // Cô gái văn chương và Gã khờ bị trói buộc// +  - //Cô gái văn chương và Gã khờ bị trói buộc// 
-  - // Cô gái văn chương và Thiên thần sa ngã// +  - //Cô gái văn chương và Thiên thần sa ngã// 
-  - // Cô gái văn chương và Người hành hương than khóc// +  - //Cô gái văn chương và Người hành hương than khóc// 
-  - // Cô gái văn chương và Tinh linh nước mang hoa mặt trăng// +  - //Cô gái văn chương và Tinh linh nước mang hoa mặt trăng// 
-  - // Cô gái văn chương và Nhà văn hướng về Chúa trời 1// +  - //Cô gái văn chương và Nhà văn hướng về Chúa trời 1// 
-  - // Cô gái văn chương và Nhà văn hướng về Chúa trời 2//+  - //Cô gái văn chương và Nhà văn hướng về Chúa trời 2//
 ==== Phần ngoại truyện ==== ==== Phần ngoại truyện ====
-  - // Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 1// +  - //Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 1// 
-  - // Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 2// +  - //Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 2// 
-  - // Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 3// +  - //Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 3// 
-  - // Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 4//+  - //Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 4//
 ==== Phần spin-off ==== ==== Phần spin-off ====
-  - // Tình đầu của Cô gái văn chương Tập sư// +  - //Tình đầu của Cô gái văn chương Tập sư// 
-  - // Sự tổn thương của Cô gái văn chương Tập sư// +  - //Sự tổn thương của Cô gái văn chương Tập sư// 
-  - // Lễ tốt nghiệp của Cô gái văn chương Tập sư// +  - //Lễ tốt nghiệp của Cô gái văn chương Tập sư// 
-  - // Nhà văn mới nổi và Biên tập viên Cô gái văn chương//+  - //Nhà văn mới nổi và Biên tập viên Cô gái văn chương//
  
 ===== Review ===== ===== Review =====