TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:cong_viec_cua_long_vuong [2020/04/22 10:58]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:cong_viec_cua_long_vuong [2020/04/22 10:58] (current)
Sơn Nguyễn [Công Việc Của Long Vương]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|SB Creative| |NXB Nhật Bản|SB Creative|
 |NXB Việt Nam|Tsuki LightNovel| |NXB Việt Nam|Tsuki LightNovel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->