TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ln:cop_craft_canh_sat_den_tu_hai_the_gioi [2020/05/14 22:07] (current)
Sơn Nguyễn created
Line 1: Line 1:
  
 +====== COP CRAFT - Cảnh Sát Đến Từ Hai Thế Giới ======
 +
 +<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<​html>​
 +<​style>​
 +table {
 +background-color:​white;​
 +}
 +</​style>​
 +</​html>​
 +
 +<WRAP right 300px>
 +^  COP CRAFT - Cảnh Sát Đến Từ Hai Thế Giới ​ ^|
 +|  {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}}  ||
 +^  LIGHT NOVEL  ^|
 +|Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ |
 +|Độ tuổi|(13+,​ 16+, Tuổi Trưởng Thành...)|
 +|Tác Giả|<​tác giả>|
 +|Minh Họa|<​họa sĩ>|
 +|Số tập|<​số tập>|
 +|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>|
 +|Tình Trạng|<​Đang sáng tác / đã hoàn thành>|
 +|Tạp Chí|<​tạp chí>|
 +|NXB Nhật Bản|<​NXB NB>|
 +|NXB Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam (2019)>|
 +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam & số tập>|
 +</​WRAP>​
 +<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<WRAP right 200px>
 +^  Đánh giá truyện ​ ^
 +|{(rater>​id=tuatruyen|name=Tựa_Truyện|type=rate|trace=user)}|
 +</​WRAP>​
 +===== Giới thiệu =====
 +**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện
 +  * Giới thiệu #1
 +  * Giới thiệu #2
 +
 +  - Giới thiệu #1
 +    - Giới thiệu a
 +    - Giới thiệu b
 +  - Giới thiệu #2
 +    - Giới thiệu a
 +    - Giới thiệu b
 +===== Tóm tắt nội dung =====
 +Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện
 +
 +
 +===== Nhân Vật Chính =====
 +==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ====
 +<WRAP left>
 +[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}]
 +</​WRAP>​
 +Giới thiệu về Nhân Vật A
 +
 +==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ====
 +<WRAP left>
 +[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}]
 +</​WRAP>​
 +Giới thiệu về Nhân Vật B
 +
 +===== Review =====
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #1   //
 +
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #2   //
 +
 +
 +===== Thông Tin Khác =====
 +==== Truyện Liên Quan ====
 +Thông tin truyện liên quan
 +==== Manga ====
 +Thông tin Manga
 +==== Anime ====
 +Thông tin Anime
 +
 +===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} Tập 1
 +  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} Tập 2
 +  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}}
 +</​carousel>​
 +
 +----
 +=== Lượt truy cập ===
 +~~NOCACHE~~
 +<WRAP tablewidth 100% centeralign>​
 +|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**|
 +</​WRAP>​