TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:cuoc_chien_sieu_nhien_giua_doi_thuong [2019/09/25 10:15]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:cuoc_chien_sieu_nhien_giua_doi_thuong [2020/07/22 11:47] (current)
Moon Chan [Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giữa Đời Thường]
Line 17: Line 17:
 |Thể Loại|Lãng mạn, Hài hước, Học đường, Siêu nhiên, Hành động| |Thể Loại|Lãng mạn, Hài hước, Học đường, Siêu nhiên, Hành động|
 |Độ tuổi|16+| |Độ tuổi|16+|
-|Tác Giả|Kota ​Nozomi|+|Tác Giả|NOZOMI ​Kota|
 |Minh Họa|029| |Minh Họa|029|
 |Số tập|13| |Số tập|13|
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|SB Creative| |NXB Nhật Bản|SB Creative|
 |NXB Việt Nam|Sakurabooks| |NXB Việt Nam|Sakurabooks|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​10 tập (đang tiếp ​tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​13 tập (đã xuấbản)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 93: Line 93:
   * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien9.jpg?​direct|}} Tập 9   * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien9.jpg?​direct|}} Tập 9
   * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien10.jpg?​direct|}} Tập 10   * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien10.jpg?​direct|}} Tập 10
 +  * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien11.jpg?​direct|}} Tập 11
 +  * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien12.jpg?​direct|}} Tập 12
 +  * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien13.jpg?​direct|}} Tập 13
 </​carousel>​ </​carousel>​