TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:dao_ngu_katanagatari [2020/05/06 15:51]
Sơn Nguyễn [Tóm tắt nội dung]
ln:dao_ngu_katanagatari [2020/05/06 15:54] (current)
Sơn Nguyễn [Tóm tắt nội dung]
Line 46: Line 46:
  
 Người thợ rèn đao truyền thuyết Shikizaki Kiki đã dành cả cuộc đời mình để rèn nên mười hai thanh “đao”. Kiếm sĩ không dùng đao kiếm Yasuri Shichika, và kỳ mưu sĩ xinh đẹp Togame bắt đầu cùng nhau chinh phục hành trình thu thập mười hai thanh đao đó. Người thợ rèn đao truyền thuyết Shikizaki Kiki đã dành cả cuộc đời mình để rèn nên mười hai thanh “đao”. Kiếm sĩ không dùng đao kiếm Yasuri Shichika, và kỳ mưu sĩ xinh đẹp Togame bắt đầu cùng nhau chinh phục hành trình thu thập mười hai thanh đao đó.
- 
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====