TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:diet_slime_suot_300_nam_toi_levelmax_luc_nao_chang_hay [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:diet_slime_suot_300_nam_toi_levelmax_luc_nao_chang_hay [2020/05/15 18:09] (current)
Sơn Nguyễn [Diệt Slime Suốt 300 Năm, Tôi Levelmax Lúc Nào Chẳng Hay]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|SB Creative| |NXB Nhật Bản|SB Creative|
 |NXB Việt Nam|Tsuki LightNovel| |NXB Việt Nam|Tsuki LightNovel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|tập (đang phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 8 tập (đang phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 123: Line 123:
   * {{:​ln:​ln_diet_slime_suot_300_nam5.jpg?​direct|}} Tập 5   * {{:​ln:​ln_diet_slime_suot_300_nam5.jpg?​direct|}} Tập 5
   * {{:​ln:​ln_diet_slime_suot_300_nam6.jpg?​direct|}} Tập 6   * {{:​ln:​ln_diet_slime_suot_300_nam6.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​ln_diet_slime_suot_300_nam7.jpg?​direct|}} Tập 7
 +  * {{:​ln:​ln_diet_slime_suot_300_nam8.jpg?​direct|}} Tập 8
 </​carousel>​ </​carousel>​