TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:diet_slime_suot_300_nam_toi_levelmax_luc_nao_chang_hay [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:diet_slime_suot_300_nam_toi_levelmax_luc_nao_chang_hay [2019/11/12 22:35] (current)
Sơn Nguyễn [Diệt Slime Suốt 300 Năm, Tôi Levelmax Lúc Nào Chẳng Hay]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|SB Creative| |NXB Nhật Bản|SB Creative|
 |NXB Việt Nam|Tsuki LightNovel| |NXB Việt Nam|Tsuki LightNovel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|tập (đang phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 7 tập (đang phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->