TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:em_se_say_ngu_vao_mot_ngay_nao_do [2019/11/12 22:39]
Sơn Nguyễn [Giới thiệu]
ln:em_se_say_ngu_vao_mot_ngay_nao_do [2019/11/12 22:40]
Sơn Nguyễn [Em Sẽ Say Ngủ Vào Một Ngày Nào Đó]
Line 15: Line 15:
 |  {{:​ln:​ln_em_se_say_ngu_vao_mot_ngay_nao_do.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_em_se_say_ngu_vao_mot_ngay_nao_do.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| ^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^|
-|Thể Loại| Lãng mạn | +|Thể Loại|Lãng mạn| 
-|Độ tuổi| Tuổi Trưởng Thành| +|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| 
-|Tác Giả| Inujun ​(文庫)|+|Tác Giả|Inujun|
 |Số tập|1| |Số tập|1|
 |Sáng Tác|2013 - 2016| |Sáng Tác|2013 - 2016|
 |Tình Trạng|Đã hoàn thành| |Tình Trạng|Đã hoàn thành|
-|Tạp Chí|...| 
 |NXB Nhật Bản|Sutatsu shuppan| |NXB Nhật Bản|Sutatsu shuppan|
 |NXB Việt Nam|ShineBooks và NXB Thanh Niên| |NXB Việt Nam|ShineBooks và NXB Thanh Niên|