TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:fate_zero [2020/02/15 21:58]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:fate_zero [2020/02/15 21:58] (current)
Sơn Nguyễn [Fate/Zero]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Type-Moon| |NXB Nhật Bản|Type-Moon|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đã hoàn thành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->