TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
ln:gosick [2019/11/12 08:38]
Sơn Nguyễn [Nhân Vật Chính]
ln:gosick [2020/01/17 22:09]
Sơn Nguyễn [Gosick]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Fujimi Shobo| |NXB Nhật Bản|Fujimi Shobo|
 |NXB Việt Nam|Kim Đồng - Wings Books| |NXB Việt Nam|Kim Đồng - Wings Books|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 67: Line 67:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== +==== Light Novel ==== 
-Thông tin truyện liên quan+Truyện còn có 4 tập light novel phụ.
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga+Truyện có 1 bản chuyển thể manga.
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Truyện có 1 bản chuyển thể anime.
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====