TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:grimgar_ao_anh_va_tro_tan [2019/11/11 09:40]
Sơn Nguyễn [Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn]
ln:grimgar_ao_anh_va_tro_tan [2019/11/11 22:04] (current)
Sơn Nguyễn [Review]
Line 86: Line 86:
 Mary thay thế Manato làm Tu sĩ của nhóm. Ban đầu, có rất nhiều xích mích giữa Mary và thành viên còn lại của đội, đặc biệt là Ranta. Mary thay thế Manato làm Tu sĩ của nhóm. Ban đầu, có rất nhiều xích mích giữa Mary và thành viên còn lại của đội, đặc biệt là Ranta.
 ===== Review ===== ===== Review =====
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ​** +>​** ​BubuDesuWa ​** 
->// ​  Nội dung review #1   // +>// ​  [[https://truyenbanquyen.com/%e3%80%90gioi-thieu%e3%80%91grimgar-ao-anh-va-tro-tan-ban-hoa-ca-ve-tinh-dong-doi|Preview]]   //
- +
->​** ​[[http://komikkufiesta.com/wiki/​doku.php?​id=start ​Người review]] ** +
->// ​  Nội dung review #2   // +
- +
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
Line 106: Line 101:
   * {{:​ln:​grimgar3.jpg?​direct|}} Tập 3   * {{:​ln:​grimgar3.jpg?​direct|}} Tập 3
   * {{:​ln:​grimgar4.jpg?​direct|}} Tập 4   * {{:​ln:​grimgar4.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​grimgar5.jpg?​direct|}} Tập 5
 </​carousel>​ </​carousel>​
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​