TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:hanh_trinh_cua_elaina [2019/09/24 00:51]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:hanh_trinh_cua_elaina [2019/11/11 21:50] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|SB Creative| |NXB Nhật Bản|SB Creative|
 |NXB Việt Nam|Amak| |NXB Việt Nam|Amak|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 55: Line 55:
 ===== Review ===== ===== Review =====
 >** Kurumi Nguyễn ** >** Kurumi Nguyễn **
->// ​  ​[[https://​truyenbanquyen.com/2019/09/19/​%e3%80%90review%e3%80%91hanh-trinh-cua-elaina-tap-1-dieu-gi-cho-don-ban-tren-chuyen-hanh-trinh-cung-voi-co-phu-thuy-elaina/​|Review]] ​  //+>// ​  ​[[https://​truyenbanquyen.com/​%e3%80%90review%e3%80%91hanh-trinh-cua-elaina-tap-1-dieu-gi-cho-don-ban-tren-chuyen-hanh-trinh-cung-voi-co-phu-thuy-elaina//​|Review]] ​  //
  
  
Line 70: Line 70:
   * {{:​ln:​hanh_trinh_cua_elaina4.jpg?​direct|}} Tập 4   * {{:​ln:​hanh_trinh_cua_elaina4.jpg?​direct|}} Tập 4
   * {{:​ln:​hanh_trinh_cua_elaina5.jpg?​direct|}} Tập 5   * {{:​ln:​hanh_trinh_cua_elaina5.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​hanh_trinh_cua_elaina6.jpg?​direct|}} Tập 6
 </​carousel>​ </​carousel>​