TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:hau_dua_cua_nuarihyon_novel [2019/08/11 10:52]
Sơn Nguyễn [Nhân Vật Chính]
ln:hau_dua_cua_nuarihyon_novel [2019/08/14 14:02] (current)
Line 67: Line 67:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga+Truyện được sáng tác dựa trên bộ manga cùng tên.
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Bộ manga gốc có 2 mùa anime.
 ==== Khác biệt bản Việt so với bản gốc Nhật ==== ==== Khác biệt bản Việt so với bản gốc Nhật ====
 Về hình thức và nội dung, bản Việt của 4 tập light novel **Hậu duệ của Nurarihyon** do NXB Kim Đồng phát hành có một số điểm khác biệt lớn so với bản gốc Nhật do NXB Shueisha phát hành. ​ Về hình thức và nội dung, bản Việt của 4 tập light novel **Hậu duệ của Nurarihyon** do NXB Kim Đồng phát hành có một số điểm khác biệt lớn so với bản gốc Nhật do NXB Shueisha phát hành. ​