TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:hen_uoc_mua_he [2019/06/24 21:02]
Phuc Hong [Nhân Vật Chính]
ln:hen_uoc_mua_he [2019/07/06 09:00] (current)
Line 52: Line 52:
 ==== Hazuki (---) ==== ==== Hazuki (---) ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:​ln:​hazuki.jpg?​direct|**Hazuki**}}]+[{{:​ln:​hazuki.jpg?​direct&200|**Hazuki**}}]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 Cô bạn cùng lớp bị mất tích bảy. Một ngày bỗng xuất hiện trước mắt Hinata, thế nhưng dù bảy năm đã trôi qua, Hazuki vẫn giữ hình dáng của một cô bé cấp II.  Cô bạn cùng lớp bị mất tích bảy. Một ngày bỗng xuất hiện trước mắt Hinata, thế nhưng dù bảy năm đã trôi qua, Hazuki vẫn giữ hình dáng của một cô bé cấp II. 
Line 58: Line 58:
 ==== Hinata (---) ==== ==== Hinata (---) ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:​ln:​hinata.jpg?​direct|**Hinata**}}]+[{{:​ln:​hinata.jpg?​direct&200|**Hinata**}}]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 Cậu sinh viên đại học luôn canh cánh trong lòng vì sự mất tích của cô bạn cùng lớp vào năm mười bốn tuổi. ​ Cậu sinh viên đại học luôn canh cánh trong lòng vì sự mất tích của cô bạn cùng lớp vào năm mười bốn tuổi. ​