TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:hiep_si_vampire [2019/08/10 19:17]
Sơn Nguyễn [Hiệp Sĩ Vampire Tiểu Thuyết]
ln:hiep_si_vampire [2019/08/14 14:02] (current)
Line 31: Line 31:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Hiệp Sĩ Vampire** (//Tiếng Nhật//: //​**ヴァンパイア騎士**//,​ //Romaji:// //**Vanpaia Naito**//​) ​là là loạt light novel được viết bởi Ayuna Fujisaki dựa trên bộ manga cùng tên của Matsuri Hino.+**Hiệp Sĩ Vampire** (//Tiếng Nhật//: //​**ヴァンパイア騎士**//,​ //Romaji:// //**Vanpaia Naito**//) là loạt light novel được viết bởi Ayuna Fujisaki dựa trên bộ manga cùng tên của Matsuri Hino.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Một nữ sinh bất chấp nội quy học viện để lẻn vào kí túc xá Mặt Trăng. Một Vampire quý tộc tên là Aidou Hanabusa bất đắc dĩ phải trông chừng cô ấy... Trong lúc đó, bi kịch lại xảy ra tại khối ban đêm. ​ Một nữ sinh bất chấp nội quy học viện để lẻn vào kí túc xá Mặt Trăng. Một Vampire quý tộc tên là Aidou Hanabusa bất đắc dĩ phải trông chừng cô ấy... Trong lúc đó, bi kịch lại xảy ra tại khối ban đêm. ​