TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:iris_nhung_ngay_mua [2019/09/15 18:45]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:iris_nhung_ngay_mua [2019/09/15 18:47] (current)
Phuc Hong [Iris Những Ngày Mưa]
Line 22: Line 22:
 |Sáng Tác|2011| |Sáng Tác|2011|
 |Tình Trạng|Đã hoàn thành| |Tình Trạng|Đã hoàn thành|
-|Tạp Chí|| +|NXB Nhật Bản|Ascii Media Works (2011)\\ Kadokawa (Hiện tại)|
-|NXB Nhật Bản|Ascii Media Works|+
 |NXB Việt Nam|Wings Books| |NXB Việt Nam|Wings Books|
 |Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|11/​2019| |Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|11/​2019|