TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:iris_nhung_ngay_mua [2019/10/22 00:42]
Phuc Hong [Iris Những Ngày Mưa]
ln:iris_nhung_ngay_mua [2020/01/17 22:19] (current)
Sơn Nguyễn [Review]
Line 13: Line 13:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Iris Những Ngày Mưa  ^| ^  Iris Những Ngày Mưa  ^|
-|  {{ :​ln:​iris_nhung_ngay_mua.jpg?​direct |}}  || +|  {{ :​ln:​iris_nhung_ngay_mua.jpg?​direct|}} ​ || 
-^  LIGHT NOVEL  ^| +^  LIGHT NOVEL (One-shot) ​ ^| 
-|Thể Loại| Drama, Khoa học viễn tưởng |+|Thể Loại|Drama,​ Khoa học viễn tưởng|
 |Độ tuổi|13+| |Độ tuổi|13+|
-|Tác Giả|MATSUYAMA ​Takeshi| +|Tác Giả|Takeshi ​Matsuyama
-|Minh Họa|Hirasato |+|Minh Họa|Hirasato|
 |Số tập|1| |Số tập|1|
 |Sáng Tác|2011| |Sáng Tác|2011|
 |Tình Trạng|Đã hoàn thành| |Tình Trạng|Đã hoàn thành|
 |NXB Nhật Bản|Ascii Media Works (2011)\\ Kadokawa (Hiện tại)| |NXB Nhật Bản|Ascii Media Works (2011)\\ Kadokawa (Hiện tại)|
-|NXB Việt Nam|Wings Books|+|NXB Việt Nam|Kim Đồng - Wings Books|
 |Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|11/​2019| |Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|11/​2019|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Line 32: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Iris Những Ngày Mưa** (//Tiếng Nhật//: //​**雨の日のアイリス**//,​ //Romaji:// //**Ame no Hi no Iris**//, //Tựa lót tiếng Anh:// //**Iris on rainy days**//​) ​Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Iris Những Ngày Mưa** (//Tiếng Nhật//: //​**雨の日のアイリス**//,​ //Romaji:// //**Ame no Hi no Iris**//, //Tựa lót tiếng Anh:// //**Iris on rainy days**//​) ​là một one-shot light novel được ​viết ​bTakeshi Matsuyama và minh họa bHirasato. Bộ truyn đã giành được vị trí thứ 10 trong hạng mục giảthưởng "Kono Light Novel ga Sugoi! 2012".
-  * Giớthiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu ​b +
-  - Giớthiu #2 +
-    - Giớthiệu a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Nơi đây có những tàn dư của một robot. Iris là tên 'cô ấy'. Tên đăng kí là Iris Rain Umbrella, robot giúp việc trong nhà Giáo sư Umbrella – một nhà nghiên cứu robot. Nơi đây có những tàn dư của một robot. Iris là tên 'cô ấy'. Tên đăng kí là Iris Rain Umbrella, robot giúp việc trong nhà Giáo sư Umbrella – một nhà nghiên cứu robot.
Line 64: Line 55:
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ​** +>​** ​Misa.chiko ** 
->// ​  Nội dung review #1   // +>// ​  [[https://truyenbanquyen.com/%e3%80%90review%e3%80%91iris-nhung-ngay-mua-dinh-nghia-hanh-phuc-cua-robot-va-con-nguoi/|Review]]   //
- +
->​** ​[[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?​id=start ​Người review]] ** +
->// ​  Nội dung review #2   //+