TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:ke_di_biet_tai_truong_hoc_phep_thuat [2019/08/15 20:34]
Sơn Nguyễn [Tóm tắt nội dung]
ln:ke_di_biet_tai_truong_hoc_phep_thuat [2020/07/29 10:38] (current)
Moon Chan [Kẻ Dị Biệt Tại Trường Học Phép Thuật]
Line 17: Line 17:
 |Thể Loại|Hành động, Học đường, Huyền ảo, Khoa học viễn tưởng| |Thể Loại|Hành động, Học đường, Huyền ảo, Khoa học viễn tưởng|
 |Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| |Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành|
-|Tác Giả|Satou ​Tsutomu+|Tác Giả|TSUTOMU ​Satou| 
-|Minh Họa|Ishida ​Kana|+|Minh Họa|ISHIDA ​Kana|
 |Số tập|29+| |Số tập|29+|
 |Sáng Tác|2011 - nay| |Sáng Tác|2011 - nay|
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works| |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works|
 |NXB Việt Nam|Nhã Nam| |NXB Việt Nam|Nhã Nam|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 103: Line 103:
   * {{:​ln:​ln_ke_di_biet3.jpg?​direct|}} Tập 3   * {{:​ln:​ln_ke_di_biet3.jpg?​direct|}} Tập 3
   * {{:​ln:​ln_ke_di_biet4.jpg?​direct|}} Tập 4   * {{:​ln:​ln_ke_di_biet4.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​ln_ke_di_biet5.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​ln_ke_di_biet6.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​ln_ke_di_biet7.jpg?​direct|}} Tập 7
 </​carousel>​ </​carousel>​