TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:kino_du_ky [2019/08/13 16:16]
Sơn Nguyễn [Kino Du Ký]
ln:kino_du_ky [2019/08/14 14:02] (current)
Line 43: Line 43:
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Kino ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:kino.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu ​về Nhân Vật +Kino là nhân vật chính trong bộ truyện, đi đến các quốc gia khác nhau với chiếc mô tô Hermes biết nói của cô, khám phá văn hóa và con ngườcủa họ.
- +
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ==== +
-<WRAP left> +
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân ​vật B**}}] +
-</​WRAP>​ +
-Giớthiệu về Nhân Vật B+
  
 ===== Review ===== ===== Review =====