TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:kino_du_ky [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:kino_du_ky [2019/11/12 23:00] (current)
Sơn Nguyễn [Kino Du Ký]
Line 17: Line 17:
 |Độ tuổi|13+| |Độ tuổi|13+|
 |Tác Giả|Keiichi Sigsawa| |Tác Giả|Keiichi Sigsawa|
-|Minh Họa|Kouhaku ​Kurroboshi|+|Minh Họa|Kouhaku ​Kuroboshi|
 |Số tập|21+| |Số tập|21+|
 |Sáng Tác|2000 - nay| |Sáng Tác|2000 - nay|
Line 23: Line 23:
 |Tạp Chí|Dengeki Bunko Magazine| |Tạp Chí|Dengeki Bunko Magazine|
 |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works| |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works|
-|NXB Việt Nam|NXB Trẻ (2018)+|NXB Việt Nam|NXB Trẻ| 
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|6+|+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2018, tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->