TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:ky_uc_bau_troi [2019/08/21 23:58]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:ky_uc_bau_troi [2019/08/22 00:11] (current)
Phuc Hong [Nhân Vật Chính]
Line 54: Line 54:
 ==== Karino Charles (狩乃 シャルル) ==== ==== Karino Charles (狩乃 シャルル) ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+[{{:ln:kyucbautroi_chara_1.jpg?150|**Karino Charles**}}]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân Vật A+
  
 ==== Fana del Moral (ファナ・デル・モラル) ==== ==== Fana del Moral (ファナ・デル・モラル) ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật B**}}]+[{{:ln:kyucbautroi_chara_2.jpg?150|**Fana del Moral**}}]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân Vật B+
  
 ===== Review ===== ===== Review =====