TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:ky_uc_bau_troi [2019/11/12 23:01]
Sơn Nguyễn [Ký Ức Bầu Trời]
ln:ky_uc_bau_troi [2019/11/12 23:03] (current)
Sơn Nguyễn [Tóm tắt nội dung]
Line 40: Line 40:
  
 Đây là câu chuyện về những trận không chiến và tình yêu rực rỡ trên biển mùa hè, nơi mây vũ tích vươn cao giữa nền trời xanh thẳm. Đây là câu chuyện về những trận không chiến và tình yêu rực rỡ trên biển mùa hè, nơi mây vũ tích vươn cao giữa nền trời xanh thẳm.
- 
-(Lời dẫn in trên bìa sau của Ký Ức Bầu Trời phát hành bởi IPM) 
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
 ==== Karino Charles ==== ==== Karino Charles ====