TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:lam_ban_than_co_kho_khong [2019/10/11 09:39]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:lam_ban_than_co_kho_khong [2020/07/29 10:39] (current)
Moon Chan [Làm Bạn Thân Có Khó Không?]
Line 13: Line 13:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Làm Bạn Thân Có Khó Không? ​ ^| ^  Làm Bạn Thân Có Khó Không? ​ ^|
-|  {{ :ln:wiki-sample.jpg |}}  ||+|  {{:ln:lam_ban_than1.jpg?400|}}  ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinenkịch tíchhài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Hài hướcHọc đườngSiêu nhiênLãng mạn
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|DATE Yasushi
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|Benio
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|9
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2016 - nay
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>​| +|Tình Trạng|Đang sáng tác| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|Shogakukan
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|Tsuki LightNovel
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2020, 2 tập (đang xuất bản)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 78: Line 77:
 ^  Bìa Truyện Bản Tsuki Light Novel (Việt Nam)  ^| ^  Bìa Truyện Bản Tsuki Light Novel (Việt Nam)  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:wiki-sample.jpg?direct}} Tập 1+  * {{:ln:lam_ban_than1.jpg?400|}} Tập 1 
 +  * {{:​ln:​lam_ban_than2.jpg?​400|}} Tập 2
  
 </​carousel>​ </​carousel>​