TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:lieu_co_sai_lam_khi_tim_kiem_cuoc_gap_go_dinh_menh_trong_dungeon [2020/03/05 22:01]
Sơn Nguyễn [Liệu Có Sai Lầm Khi Tìm Kiếm Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Trong Dungeon]
ln:lieu_co_sai_lam_khi_tim_kiem_cuoc_gap_go_dinh_menh_trong_dungeon [2020/04/22 10:42] (current)
Sơn Nguyễn [Review]
Line 64: Line 64:
 Giới thiệu về Nhân Vật B Giới thiệu về Nhân Vật B
  
 +===== Preview =====
 +> **Katsuki**
 +> //​[[https://​truyenbanquyen.com/​%e3%80%90preview%e3%80%91-danmachi-khat-vong-anh-hung/​| Preview]]//
 ===== Review ===== ===== Review =====
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ​** +> **Katsuki** 
->// ​  Nội dung review #1   // +> //[[https://truyenbanquyen.com/%e3%80%90ngam%e3%80%91dont-sai-lam-lieu-co-sai-lam-khi-chap-canh-cho-tho-trang/| Review]]//
- +
->​** ​[[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?​id=start ​Người review]] ** +
->//   Nội dung review #2   // +
- +
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 ==== Truyện Liên Quan ==== ==== Truyện Liên Quan ====