TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:lu_ngoc_bai_thi_va_linh_thu_trieu_hoi [2019/11/11 22:24]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:lu_ngoc_bai_thi_va_linh_thu_trieu_hoi [2020/01/31 10:56] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Enterbrain| |NXB Nhật Bản|Enterbrain|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2016, ​tập + ngoại truyện (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2016, ​10 tập + ngoại truyện (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 102: Line 102:
   * {{:​ln:​ln_lungoc_8.jpg?​direct|}} Tập 8   * {{:​ln:​ln_lungoc_8.jpg?​direct|}} Tập 8
   * {{:​ln:​ln_lungoc_9.jpg?​direct|}} Tập 9   * {{:​ln:​ln_lungoc_9.jpg?​direct|}} Tập 9
 +  * {{:​ln:​ln_lungoc_9_5.jpg?​direct|}} Tập 9.5
 +  * {{:​ln:​ln_lungoc_10.jpg?​direct|}} Tập 10
 </​carousel>​ </​carousel>​