TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:mo_dom_dom [2019/10/11 09:08]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
ln:mo_dom_dom [2019/10/11 09:08] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 44: Line 44:
     - Giới thiệu b     - Giới thiệu b
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Mộ đom đóm là một câu chuyện về chiến tranh. +**[Mộ Đom Đóm]** là một câu chuyện về chiến tranh. Một chiến tranh mà khói xám và lửa hồng chỉ điểm xuyết.
- +
-Một chiến tranh mà khói xám và lửa hồng chỉ điểm xuyết.+
  
 Một chiến tranh mà trạng thái chết chỉ phảng phất, còn “đang chết” mới là trạng thái thường trực, là lực lượng án ngữ, chiếm ngự từ thể xác đến tâm hồn con người, cuối cùng thẳng tay nhấn chìm tất thảy. Một chiến tranh mà trạng thái chết chỉ phảng phất, còn “đang chết” mới là trạng thái thường trực, là lực lượng án ngữ, chiếm ngự từ thể xác đến tâm hồn con người, cuối cùng thẳng tay nhấn chìm tất thảy.