TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:ngay_mai_toi_bien_mat_cau_se_hoi_sinh [2019/10/22 16:56]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:ngay_mai_toi_bien_mat_cau_se_hoi_sinh [2020/01/17 22:33] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|KADOKAWA| |NXB Nhật Bản|KADOKAWA|
 |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel| |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 3 tập|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 3 + 1 ngoại truyện (đã xuấbản)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 53: Line 53:
 ===== Review ===== ===== Review =====
 >** Min ** >** Min **
->// ​  ​[[https://​truyenbanquyen.com/2019/08/02/​chuyen-tinh-trong-the-gioi-light-novel-phan-1-ngay-mai-toi-bien-mat-cau-se-hoi-sinh/​|Review]] ​  //+>// ​  ​[[https://​truyenbanquyen.com/​chuyen-tinh-trong-the-gioi-light-novel-phan-1-ngay-mai-toi-bien-mat-cau-se-hoi-sinh/​|Review]] ​  //
  
  
Line 62: Line 62:
   * {{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh4.jpg?​direct}} Tập 2   * {{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh4.jpg?​direct}} Tập 2
   * {{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh5.jpg?​direct}} Tập 3   * {{:​ln:​ln_ngay_mai_toi_chet_cau_se_hoi_sinh5.jpg?​direct}} Tập 3
-  *  {{:​ln:​ngaymaibienmat_kimi_ikikaeru_bonus.jpg?​direct}} Câu chuyện buổi Bình minh & Hoàng hôn+  * {{:​ln:​ngaymaibienmat_kimi_ikikaeru_bonus.jpg?​direct}} Câu chuyện buổi Bình minh & Hoàng hôn
 </​carousel>​ </​carousel>​