TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:nguyet_dao_di_gioi [2019/11/12 23:09]
Sơn Nguyễn [Nguyệt Đạo Dị Giới]
ln:nguyet_dao_di_gioi [2020/04/29 08:19] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|AlphaPolis| |NXB Nhật Bản|AlphaPolis|
 |NXB Việt Nam|SkyNovel| |NXB Việt Nam|SkyNovel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 81: Line 81:
 ^  Bìa Truyện nhãn SkyNovel bởi AZBooks và NXB Phụ Nữ (Việt Nam)  ^| ^  Bìa Truyện nhãn SkyNovel bởi AZBooks và NXB Phụ Nữ (Việt Nam)  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:​ln:​nguyetdaodigioi_vol_1_vn.jpg?direct}} Tập 1+  * {{:​ln:​nguyetdaodigioi_vol_1_vn.jpg}} Tập 1 
 +  * {{:​ln:​nguyetdaodigioi_vol_2_vn.jpg}} Tập 2
  
 </​carousel>​ </​carousel>​